آزمون اول

سال هاست که درس می خوانیم ... سال های زیادی است ... نمی دانم چند سال، فقط می دانم به جز پنج شش سال اول (که البته آن موقع هم تحت آموزش های غیررسمی مهدها بودیم!) باقی عمر را در تحصیل گذرانده ایم !

امروز اولین آزمون دوره کارشناسی ارشد را سپری کردم، البته فکر می کردم تستی باشد که تشریحی بود! فکر می کردم جزیی سوال نمی دهند که دادند! فکر می کردم که خدای ناکرده شاید استادی بیاید و اشاره ای کند که منظور از سوال چیست که نیامد! و خیلی فکرهای دیگر می کردم که البته اگر جای آن همه فکر کمی درس می خواندم بهتر بود !

فدای سرمان! مهم این است که برای اولین بار همکلاسی های خود را دیدیم ! گپی و گفتگویی از اینکه وضعیت ثبت ناممان چطور بود و چرا کلاس نداریم و امتحانات از چه رو برای ما اینگونه اند تا باقی قضایا !

از امروز و با حضور بر سر جلسه امتحان و گپ پس از اولین آزمون، احساس کردیم که دوران دانشجویی دوباره آغاز شده ...

/ 0 نظر / 4 بازدید