تقسیم بندی افراد از نظر شغلی

از یک جنبه، افراد را از نظر شغلی می توان به سه دسته بیکار، شاغل و پرکار تقسیم کرد.

دسته ای از انسان ها فاقد شغل می باشند. این افراد یا دچار بیکاری ناخوسته شده اند (بر اثر اخراج از محل کار قبل، بر اثر ورشکستگی یا ...) یا تمایلی به انجام کار نداشته و  دغدغه به انجام رسیدن کاری (از نظر انجام شدن) یا کسب درآمدی را ندارند.

دسته ای از انسان ها شاغل به کاری هستند. معمولا این افراد یا در استخدام جایی می باشند و یا کسب و کاری برای خودشان دارند. آن ها که در استخدام جایی قرار دارند در محدوده زمانی خاصی به کار می پردازند و به ازای آن حقوق و مزایای مشخصی دریافت می کنند. آن ها که کسب و کاری برای خود دارند، نظیر فروشندگان و صاحبان مشاغل، بسته به میزان مشتری کسب درآمد می کنند.
شاید بتوان زنان خانه دار را نیز جز این گروه به حساب آورد. اگرچه شاید این قشر جامعه به ظاهر کسب درآمد مستقیم ندارند، اما مجموعه وظایف مشخص شده آن ها از یک سو و ارزش افزوده حاصل از کار آن ها در خانه از سوی دیگر باعث می شود تا آن را به نوعی شغل به حساب آوریم. چه اینکه اگر قرار باشد کاری را که یک زن خانه دار انجام می دهد برون سپاری کنیم، هزینه قابل توجهی به صورت ماهیانه به هزینه های یک خانوار اضافه خواهد شد.

دسته سوم، افراد پر کار هستند. این افراد جدای از وقتی که سایرین به کار اختصاص می دهند (هشت ساعت در روز یا 44 ساعت در هفته) سایر ساعت های خود را نیز به کار می پردازند. برای این افراد صبح و بعد از ظهر و شب یا وسط هفته و آخر هفته چندان تفاوتی نمی کند و سعی می کنند تا جایی که ظرفیت کار کردن را دارند کار خود را به پیش ببرند. گاه، انگیزه این افراد از کار بیشتر مالی است و به ازای آنچه بیشتر کار می کنند سود بیشتری کسب می کنند و گاه هدف آن ها انجام کارهایی است که باید انجام شوند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
شازده شرقي

سلام عزيز خوش به حالت كه تكليفت با نوشته هايت معلوم است!