مردمان فراموشکار و ژست روشنفکری

حافظه تاریخی ما بسیار آسیب پذیر است، تا آنجا که شاید حتی نتوانیم دوازده سال اخیر را به روشنی به خاطر آوریم ... و همیشه مشکلات زندگی و هزاران دغدغه مهمتر را دلیل آن می دانیم ... بگذریم !
یکی از نقدهایی که این روزها درباره خاتمی بیان می شود این است که "مگر خاتمی در هشت سالی که رئیس جمهور بود چه کرد ؟" ... اما هیچ کدام به خاطر نمی آوریم آن هشت سال چه خبر بود و چه بحران هایی سپری شد... و خوب، هنگامی که بحران ها را به یاد نمی آوریم، چگونه انتظار داریم به یاد داشته باشیم که عملکردها چه بودند ؟
بر مخالفان قسم خورده خاتمی که حافظه تاریخی شان هم آن ها را یاری می کند و به یاد دارند اما کتمان می کنند حرجی نیست، اما از آنان که خود را زمانی یاران و طرفداران خاتمی می نامند این حرف بعید به نظر می رسد ... اگر حافظه تاریخی ندارید، می توانید به اسنادی که در این رابطه وجود دارند مراجعه کنید.
... هر چند، بعضی ها چه حافظه تاریخی داشته باشند و چه به اسناد مراجعه کنند باز هم مخالفت می کنند، گویی که این روزها مخالفت با خاتمی به یک ژست روشنفکری تبدیل شده !

/ 1 نظر / 7 بازدید
هرکه هستم باشم، آسمان مال من است

سلام خودمو خسته نمی کنم تا جوابتو بدم. زیرا "که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را": به جز شکر دهنی مایه هاست خوبی را به خاتمی نتوان زد دم سلیمانی