از عمل تا تخریب

آنکه می تواند انجام می دهد، آنکه نمی تواند تخریب می کند !

این جمله این روزها خیلی آشناست، برای آن ها که بسیار نگران نتیجه انتخابات هستند و سعی دارند نتیجه انتخابات را به نوعی دیگر تغییر دهند.

سیدمحمد خاتمیدر این سو خاتمی با هشت سال سابقه ریاست جمهوری و کارنامه ای که همه می توانند آن را مشاهده کنند قرار دارد و قصد دارد تا بار دیگر با توجه به تجربیات و توانی که دارد در صحنه عمل حاضر شود، و در آن سو افرادی قرار دارند که چون به عمل کاری نمی توانند انجام دهند، تنها حربه شان تخریب است.

نکته جالب در انتخابات این دوره آن است که تخریب از سوی طرفداران سابق که اکنون دچار دو دستگی شده اند نیز صورت می گیرد. یعنی هم از دشمن و هم از دوست !

البته خاتمی تا اندازه ای به این تخریب ها عادت کرده، چه در هنگام رقابت های انتخاباتی و چه طی دوران ریاست جمهوری و چه حتی طی سه سال اخیر، اما این بار موج تهدیدها بسیار سنگین تر شده است ... و پاسخ این تهدیدها چیزی نیست جز تدبیر و عمل.

/ 0 نظر / 25 بازدید