از کار سخت می ترسیم

برای شما پیش آمده هر موقع کاری را می خواهید انجام بدهید که تا پیش از آن یا انجام نشده و یا اگر شده آنقدرها توسعه نیافته، بگویند "اگر شدنی بود دیگران انجام می دادند!"

و قدری دقیق تر که نگاه می کنید می بینید که منظور از دیگران همان هایی هستند که هر روز می بینیم، نه جرات ریسک دارند و نه حوصله کار سخت و زیاد، محافظه کار شده اند و تنها به راه های ساده می اندیشند !

دکتر شریعتی در جایی می گفت در انجیل آمده "از راه هایی نروید که روندگان آن بسیارند، از راه هایی بروید که روندگان آن اندکند ..." و البته دکتر در ادامه می گوید که بعضی علمای آن زمان همیشه هنگامی که می خواستند مسیری را انتخاب کنند کوچه های خلوت را بر می گزیدند !! (نشان از فهم عمق مطلب داشته !!)

به هر جهت مطابق همین سخن حکیمانه اگر بخواهیم راهی را طی کنیم که همواره پیش از ما رفته اند و اگر قرار بود همه به همین منوال عمل کنند که هنوز غارنشین بودیم ! ... البته انجام کار سخت به معنای کار احمقانه (مثل همان عبور از گذرگاه های خلوت!) یا کارهایی که درصد ریسک آن ها بسیار بالاست، نیست. بلکه کارهایی است که همه می دانند نیاز است و نتیجه می دهد، اما کسی تا کنون جرات انجام آن را به خود نداده چرا که سخت است و یا زمان می طلبد و یا انرژی و یا فکر و یا همه این ها !

... گمان می کنم یکی از ویژگی های فرهنگ ما محافظه کاری و دوری گزینی از انجام همین کارهای سخت اما تاثیرگذار است ... و چه موقع این فرهنگ قصد تغییر دارد و تغییر خواهد کرد ... خدا می داند !

/ 0 نظر / 5 بازدید