مـستجاب الدعوه

نـقل است که عـمر و لیـث‌بیمار شد، چنانکه هـمه طـبیبان در معالجه‌ او‌ عاجز‌ شدند. گفتند:«این، کار کسی‌ است‌ که‌ دعایی کند.» کسی گفت:«سـهل مـستجاب الدعوه است.»
او را طلب کردند. آمد و بـنشست. گـفت:«دعا در حـق کـسی مـستجاب شود‌ که‌ توبه‌ کـند، و ترا در زندان، مظلومان باشند.» «عمرو»توبه‌ کرد‌ و جمله را آزاد ساخت.
«سهل» گفت:«خداوندا! چنانکه ذل و خواری گـناه و عـصیان با او نمودی، عز و حشمت طاعت و فـرمانبرداری‌ مـن‌ بـدو‌ بـنمای، و چـنانکه باطنش را لباس‌ نـدامت و انـابت پوشیدی، ظاهرش را‌ لباس عافیت درپوشان.» چون این‌ مناجات تمام کرد.در حال عمر و لیث بازنشست و صحبت یـافت!
مـال بـسیار برو‌ عرضه‌ کرد‌، و او نگرفت. یکی از مریدان گـفت:چـه شـدی کـه رفـع‌ نـیاز‌ را‌ چیزی برمی‌گرفتیم. «سهل»گفت: کسی را که خالق با او این‌ عنایت دارد، چرا از مخلوق‌ چیزی‌ گیرد؟».

/ 0 نظر / 239 بازدید