روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز
ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤  

گویند:وی را‌ پسـری آمد هـرگاه کـه بـه خردی از مادر طعام خواستی، مادر گـفتی:از خـدای خواه. وی اندر محراب شدی و سجده‌یی کردی. مادر آن مراد اندر نهان او را پیدا کـردی‌ بـی‌آنکه‌ وی دانستی که آن مادر دادست‌ تا خـو بدرگاه حق کند.
روزی از دبـیرستان انـدر آمد و مادر حاضر نبود. سـر بـه سجده نهاد، خداوند آنچه بایست وی بود، پدیدار‌ کرد‌. مادرش‌ درآمد. بدید. گفت:ای پسـر! ایـن از کجاست؟ گفت: از آنجا که هربار می‌آمد.


کلمات کلیدی: عرفان ،دین
 
مـستجاب الدعوه
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤  

نـقل است که عـمر و لیـث‌بیمار شد، چنانکه هـمه طـبیبان در معالجه‌ او‌ عاجز‌ شدند. گفتند:«این، کار کسی‌ است‌ که‌ دعایی کند.» کسی گفت:«سـهل مـستجاب الدعوه است.»
او را طلب کردند. آمد و بـنشست. گـفت:«دعا در حـق کـسی مـستجاب شود‌ که‌ توبه‌ کـند، و ترا در زندان، مظلومان باشند.» «عمرو»توبه‌ کرد‌ و جمله را آزاد ساخت.
«سهل» گفت:«خداوندا! چنانکه ذل و خواری گـناه و عـصیان با او نمودی، عز و حشمت طاعت و فـرمانبرداری‌ مـن‌ بـدو‌ بـنمای، و چـنانکه باطنش را لباس‌ نـدامت و انـابت پوشیدی، ظاهرش را‌ لباس عافیت درپوشان.» چون این‌ مناجات تمام کرد.در حال عمر و لیث بازنشست و صحبت یـافت!
مـال بـسیار برو‌ عرضه‌ کرد‌، و او نگرفت. یکی از مریدان گـفت:چـه شـدی کـه رفـع‌ نـیاز‌ را‌ چیزی برمی‌گرفتیم. «سهل»گفت: کسی را که خالق با او این‌ عنایت دارد، چرا از مخلوق‌ چیزی‌ گیرد؟».


کلمات کلیدی: عرفان ،دین