روزنوشت های ژورنالیست

یادداشت های روزانه درباره مسائل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و ...

دو ماه و نیم بعد ...
ساعت ۱:٠٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩  

حدود دو ماه و نیم است که در اینجا چیزی ننوشته ام ... یاد روزهایی می افتم که در همه حال و به هر صورتی که بود و با هر وسیله ای، می نوشتم، که یک روز هم وقفه نیافتد ! و حال، دو ماه و نیم ... !

خوب در هر مقطعی چیزی مهم است و بعدها ممکن است مهم نباشد. گاهی نوشتن دغدغه است و گاهی خواندن، گاهی دیدن دغدغه است و گاهی شنیدن ...

نه که حرفی نباشد، در این دو ماه و نیم حرف های بسیاری بودند برای گفتن. گاهی دلیل نگفتن نخواستن بود، گاهی نتوانستن بود، گاهی نشدن بود ... به هر حال ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار بودند که اینجا به روز نشود‌!

شاید در روزهای آینده، بیشتر به اینجا سر زدم ... حساب و کتاب ندارد که !


کلمات کلیدی: یادداشت روزانه